• <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <s id="waxi2"><rt id="waxi2"></rt></s>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <div id="waxi2"></div>
  <progress id="waxi2"><s id="waxi2"></s></progress>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><thead id="waxi2"></thead></ins></dl><div id="waxi2"></div>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <optgroup id="waxi2"><u id="waxi2"></u></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup><dl id="waxi2"><menu id="waxi2"><small id="waxi2"></small></menu></dl>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <li id="waxi2"></li>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <samp id="waxi2"><span id="waxi2"></span></samp>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><small id="waxi2"></small></ins></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
 • <optgroup id="waxi2"><noscript id="waxi2"></noscript></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <li id="waxi2"></li>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <div id="waxi2"></div>
 • <div id="waxi2"><s id="waxi2"></s></div>
  <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <div id="waxi2"><tr id="waxi2"></tr></div>
  <li id="waxi2"></li><div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <div id="waxi2"></div><li id="waxi2"></li>
 • <div id="waxi2"><tr id="waxi2"><object id="waxi2"></object></tr></div>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <dl id="waxi2"></dl>

  當前位置:→ 公式指標網 > 飛狐公式 > 正文 

  以下是飛狐真假頂底公式指標源碼(無源碼的請下載附件導入)

  V1:=LLV(LOW,10);
  V2:=HHV(HIGH,25);
  價位線:=EMA((CLOSE-V1)/(V2-V1)*4,4);
  DRAWTEXT(CROSS(價位線,0.3),7,'●底'),colorFF;
  DRAWTEXT(CROSS(3.5,價位線),102,'確認●大頂'),colorFFFF00;
  VARB:=CLOSE>MA(CLOSE,30) AND CLOSE<MA(CLOSE,30)*1.04;
  VARC:=MA(CLOSE,30)>REF(MA(CLOSE,30),1);
  VARD:=BARSLAST(CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10)))<BARSLAST(CROSS(MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5)));
  VARF:=TROUGHBARS(3,15,1)<4;
  VAR10:=EMA(CLOSE,30)>REF(EMA(CLOSE,30),2);
  VAR11:=IF(VARF=1,50,0);
  0,colorFF;
  STICKLINE(FILTER(VARF=1,5),48,0,2,0),colorFFFF;
  DRAWTEXT(FILTER(VARF=1,3),47,'有 未 來 底 部'),colorFFFF;
  VAR02:=LLV(LOW,5);
  VAR03:=HHV(HIGH,25);
  動力線:=EMA((CLOSE-VAR02)/(VAR03-VAR02)*4,4);
  VAR1:=(CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/4;
  VAR7:=100-MA(100*(HHV(HIGH,6)-CLOSE)/(HHV(HIGH,6)-LLV(LOW,6)),28);
  VAR8:=MA(VAR1,34);
  VAR9:=(VAR1-VAR8)/VAR8*10;
  VARA:=HHV(CLOSE,20);
  VAR11:=(CLOSE-LLV(LOW,60))/(HHV(HIGH,60)-LLV(LOW,60))*100;
  VAR12:=SMA(VAR11,5,1);
  VAR13:=SMA(VAR12,10,1);
  VAR14:=CROSS(VAR13,VAR12);
  VAR15:=VAR13>80 OR VAR12>80;
  VAR16:=VAR14 AND VAR15;
  VAR17:=EMA(AMOUNT/VOL/100,3);
  VAR19:=EMA(VAR17,88)*0.85;
  VARD:=VAR19*0.87;
  VAR2B:=LOW<VARD AND CLOSE>REF(CLOSE,1)*1.02;
  LC:=REF(CLOSE,1);
  RSI:=(SMA(MAX(CLOSE-LC,0),6,1))/(SMA(ABS(CLOSE-LC),6,1))*100;
  RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,45))/(HHV(HIGH,45)-LLV(LOW,45))*100;
  VARC:=(SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),5,1))/(SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),5,1))*100;
  VARE:=(CLOSE-MA(CLOSE,24))/MA(CLOSE,24)*100;
  VARF:=VARE<-13 AND VARC<10 AND MA(CLOSE,5)<0.9*MA(CLOSE,20) AND CLOSE<MA(CLOSE,13)*0.98;
  VAR20:=CROSS(VARC,20) AND (COUNT(VARF=1,3))>=1;
  VAR5A:=EMA(CLOSE,2)-EMA(CLOSE,150);
  VAR6A:=EMA(VAR5A,100);
  VAR7A:=2*(VAR5A-VAR6A);
  VAR8A:=POW(VAR7A,3)*0.1+POW(VAR7A,1);
  黑馬線1:=IF(VAR7A>0.01,VAR8A,0);
  VAR1A:=CROSS(黑馬線1,4);
  VAR1B:=CROSS(黑馬線1,18);
  ST:=MA((IF(YEAR<2028 AND VAR7A>0.1,VAR8A,0))*5,5);
  ZF:=CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.03;
  莊發:=((VAR1A OR VAR1B) AND ZF)*50;
  VAR21:=MA(CLOSE,27);
  VAR22:=(CLOSE-VAR21)/VAR21*100;
  VAR23:=MA(VAR22,1);
  VAR24:=BARSLAST(CROSS(-10,VAR23)=1);
  VAR25:=BARSLAST(CROSS(VAR23,10)=1);
  VAR26:=VAR23<-10 AND VAR24>3;
  VAR27:=VAR23>10 AND VAR25>3;
  耕地:=IF(VAR26,VAR23,0);
  豐收:=IF(VAR27,VAR23,0);
  YQT:=VARB>=1000000 AND VAR9<-1.618 AND CLOSE/REF(CLOSE,1)>0.901;
  準備買:=IF(VARB>=1000000 AND VAR9<-1.618 AND CLOSE/REF(CLOSE,1)>0.901 AND 耕地<0,0.5,0);
  DRAWICON(VARB>=1000000 AND VAR9<-1.618 AND CLOSE/REF(CLOSE,1)>0.901,-0.1,10);
  風險:=("1A0001$CLOSE"/REF("1A0001$CLOSE",20)*100>15 AND (CLOSE/REF(CLOSE,59)-1)*100>30)*28;
  A2:=(SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,2),0),7,1))/(SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,2)),7,1))*100;
  動力線:=EMA((CLOSE-LLV(LOW,10))/(HHV(HIGH,25)-LLV(LOW,10))*4,4);
  底部:(CROSS(VARC,30) AND (COUNT(VARF=1,7))>=1 AND (REF(YQT,1)=1 OR REF(YQT,2)=1 OR REF(YQT,3)=1))*8,colorFF;
  VAR31:=INDEXC;
  VAR32:=MA(VAR31,6);
  VAR33:=MA(VAR31,24);
  VAR34:=MA(VAR31,32);
  VAR35:=MA(VAR31,62);
  VAR36:=MA(VAR31,105);
  VAR37:=VAR35<REF(VAR35,1) AND VAR36<REF(VAR36,1) AND VAR35<VAR36*0.98;
  VAR38:=VAR34>VAR32*1.11 AND VAR33>VAR32*1.095;
  VAR39:=VAR32>VAR31*0.95;
  VAR1N:=MA(CLOSE,5);
  VAR2N:=MA(CLOSE,10);
  VAR3N:=(VAR1N-CLOSE)/CLOSE>3/100;
  VAR4N:=(VAR2N-VAR1N)/VAR1N>0.03;
  VAR5N:=LLV(CLOSE,30)=LLV(CLOSE,120);
  底部:VAR3N AND VAR4N AND VAR5N,colorFF;
  EXPLAIN(準備買=0.5,'注意準備買進'),colorFF00FF;
  EXPLAIN(底部=1,'注意大膽買進贏家有錢途'),colorFF;
  EXPLAIN(YQT,'注意進入底部'),colorFFFF;
  VAR1:=SUM(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
  VAR6:=SUM(AMOUNT,13)/(AMOUNT/VOL/100)/100;
  VAR7:=DMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,VOL/VAR6);
  VAR8:=(CLOSE-VAR7)/VAR7*100<-17;
  VAR9:=(CLOSE-MIN(REF(CLOSE,5)*0.83,REF(CLOSE,21)*0.72))/CLOSE<0.05;
  真買點:0,color9FFF;
  V2:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100;
  V3:=MA(VOL,2)/MA(VOL,10);
  VAR1:=SUM(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
  VAR6:=SUM(AMOUNT,13)/(AMOUNT/VOL/100)/100;
  VAR7:=DMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,VOL/VAR6);
  VAR8:=(CLOSE-VAR7)/VAR7*100<-17;
  VAR9:=(CLOSE-MIN(REF(CLOSE,5)*0.83,REF(CLOSE,21)*0.72))/CLOSE<0.05;
  VAR31:=MA(HHV(HIGH,488),18);
  VAR32:=MA(HHV(HIGH,220),18);
  VAR33:=MA(HHV(HIGH,98),18);
  VAR34:=MA(LLV(LOW,488),18);
  VAR35:=MA(LLV(LOW,220),18);
  VAR36:=MA(LLV(LOW,98),18);
  VAR37:=MA((VAR34*0.96+VAR35*0.96+VAR36*0.96+VAR31*0.558+VAR32*0.558+VAR33*0.558)/6,18);
  VAR38:=MA((VAR34*1.25+VAR35*1.23+VAR36*1.2+VAR31*0.55+VAR32*0.55+VAR33*0.65)/6,18);
  VAR39:=MA((VAR34*1.3+VAR35*1.3+VAR36*1.3+VAR31*0.68+VAR32*0.68+VAR33*0.68)/6,18);
  VAR40:=MA((VAR37*3+VAR38*2+VAR39)/6*1.738,18);
  VAR41:=VAR40;
  VAR42:=LOW;
  VAR43:=REF(LOW,1);
  VAR44:=(SMA(ABS(VAR42-VAR43),3,1))/(SMA(MAX(VAR42-VAR43,0),3,1))*100;
  VAR45:=MA(IF(CLOSE*1.35<=VAR41,VAR44*10,VAR44/10),3);
  VAR46:=LLV(LOW,30);
  VAR47:=HHV(VAR45,30);
  VAR49:=IF(LOW<=VAR46,(VAR45+VAR47*2)/2,0);
  MA1:=MA(CLOSE,5);
  MA2:=MA(CLOSE,10);
  MA3:=MA(CLOSE,20);
  A5:=OPEN<MA1 AND OPEN<MA2 OR OPEN<MA2 AND OPEN<MA3 OR OPEN<MA1 AND OPEN<MA3;
  A4:=OPEN<MA1 OR OPEN<MA2 OR OPEN<MA3;
  AA:=CLOSE>MAX(MA1,MAX(MA2,MA3));
  VAR12:=VOL/MA(VOL,30)>1.2;
  VAR13:=CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.049;
  VAR14:=A5 AND AA AND VAR12 AND VAR13;
  真賣點:A5 AND AA AND VAR12 AND VAR13 AND (REF(BARSLAST(VAR14),1)>60 OR BARSSINCE(VAR14)=0),colorFF00;
  DRAWTEXT(A5 AND AA AND VAR12 AND VAR13 AND (REF(BARSLAST(VAR14),1)>60 OR BARSSINCE(VAR14)=0),39,'★---真賣點'),colorFF00;
  VAR15:=(CLOSE-MA(CLOSE,6))/MA(CLOSE,6)*100;
  VAR16:=(CLOSE-MA(CLOSE,12))/MA(CLOSE,12)*100;
  VAR48:=(CLOSE-MA(CLOSE,24))/MA(CLOSE,24)*100;
  VAR49:=(VAR15+2*VAR16+3*VAR48)/6;
  VAR50:=MA(VAR49,10);
  警示:IF(VAR50>9,1,90),LINETHICK1,colorFFFF00;
  DRAWTEXT(VAR50>9,90.9,'頂'),colorFFFF00;
  MTM:=CLOSE-REF(CLOSE,1);
  DX:=100*EMA(EMA(MTM,4),4)/EMA(EMA(ABS(MTM),4),10);
  低吸:IF(LLV(DX,2)=LLV(DX,7) AND COUNT(DX<0,2) AND CROSS(DX,MA(DX,2)),30,0),LINETHICK2,colorFF;
  DRAWTEXT(LLV(DX,2)=LLV(DX,7) AND COUNT(DX<0,2) AND CROSS(DX,MA(DX,2)),39,'★--真買點'),colorFF;
  A2:=(SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,2),0),1.8,1))/(SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,2)),17,1))*100;
  VAR2:=MA(CLOSE,18);
  VAR3:=(CLOSE-VAR2)/VAR2*10;
  VAR4:=MA(VAR3,3);
  VAR5:=BARSLAST(CROSS(-10,VAR4)=1);
  VAR6:=BARSLAST(CROSS(VAR4,10)=1);
  VAR7:=VAR4<-10 AND VAR5>=5;
  VAR8:=VAR4>10 AND VAR6>=5;
  VAR9:=REF(CLOSE,2);
  VAR10:=REF(CLOSE,1);
  VAR11:=(SMA(MAX(CLOSE-VAR10,0),7,1))/(SMA(ABS(CLOSE-VAR10),7,1))*10;
  VAR12:=DMA(CLOSE,VOL/SUM(VOL,34));
  VAR13:=(CLOSE-VAR12)/VAR12*10;
  VAR15:=VAR13<-19;
  開倉:IF(VAR4<-10 AND VAR5>=5,VAR4,0),STICK,colorFF00FF;
  抄底:(VAR14 AND VAR15 AND 開倉<0)*6,colorFF;
  分批派發:IF(VAR4>10 AND VAR6>=5,VAR4,0),STICK,colorFF00;
  逢高派發:STICKLINE(A2>80,A2+1,A2-1,8,1),colorFFFFFF;
  VAR1:=REF(CLOSE,3);
  趨勢線:(SMA(MAX(CLOSE-VAR1,0),7,1))/(SMA(ABS(CLOSE-VAR1),7,1))*100;
  超買反彈1:IF(趨勢線<12,30,0),colorFF00FF;
  VAR2:=REF(CLOSE,1);
  VAR3:=(SMA(MAX(CLOSE-VAR2,0),7,1))/(SMA(ABS(CLOSE-VAR2),7,1))*100;
  超賣2:IF(VAR3<12,30,0),colorFFFF;
  出貨區:STICKLINE(趨勢線>80,趨勢線+1,趨勢線-1,8,0),colorFFFFFF;
  頂部出現:IF(趨勢線<REF(趨勢線,1) AND 趨勢線>79,趨勢線,0),colorFFFF00;

  飛狐真假頂底公式指標源碼


  附件大小:unknow

  下載統計:


  關于我們 - 聯系我們 - 廣告合作 - 下載聲明 - 網站幫助 - 友情鏈接 - 網站地圖 - RSS訂閱 - TOP
  Copyright © gszx.com.cn™,All Rights Reserved.ICP備案號:湘ICP備09016573號
  股票公式,股票指標,股票軟件,股票知識
  股票公式,股票指標,股票軟件,股票知識湘公網安備43108102000039號

  平特一肖高手论坛118
 • <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <s id="waxi2"><rt id="waxi2"></rt></s>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <div id="waxi2"></div>
  <progress id="waxi2"><s id="waxi2"></s></progress>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><thead id="waxi2"></thead></ins></dl><div id="waxi2"></div>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <optgroup id="waxi2"><u id="waxi2"></u></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup><dl id="waxi2"><menu id="waxi2"><small id="waxi2"></small></menu></dl>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <li id="waxi2"></li>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <samp id="waxi2"><span id="waxi2"></span></samp>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><small id="waxi2"></small></ins></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
 • <optgroup id="waxi2"><noscript id="waxi2"></noscript></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <li id="waxi2"></li>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <div id="waxi2"></div>
 • <div id="waxi2"><s id="waxi2"></s></div>
  <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <div id="waxi2"><tr id="waxi2"></tr></div>
  <li id="waxi2"></li><div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <div id="waxi2"></div><li id="waxi2"></li>
 • <div id="waxi2"><tr id="waxi2"><object id="waxi2"></object></tr></div>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <s id="waxi2"><rt id="waxi2"></rt></s>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <div id="waxi2"></div>
  <progress id="waxi2"><s id="waxi2"></s></progress>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><thead id="waxi2"></thead></ins></dl><div id="waxi2"></div>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <optgroup id="waxi2"><u id="waxi2"></u></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup><dl id="waxi2"><menu id="waxi2"><small id="waxi2"></small></menu></dl>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <li id="waxi2"></li>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <samp id="waxi2"><span id="waxi2"></span></samp>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><small id="waxi2"></small></ins></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
 • <optgroup id="waxi2"><noscript id="waxi2"></noscript></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <li id="waxi2"></li>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <div id="waxi2"></div>
 • <div id="waxi2"><s id="waxi2"></s></div>
  <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <div id="waxi2"><tr id="waxi2"></tr></div>
  <li id="waxi2"></li><div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <div id="waxi2"></div><li id="waxi2"></li>
 • <div id="waxi2"><tr id="waxi2"><object id="waxi2"></object></tr></div>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <dl id="waxi2"></dl>
  如何藏分出款 快三大小单双是骗局吗 天镜棋牌 立博 电玩下载app领取38元彩金 网赌辅助软件 斗牛看四张牌抢庄技巧 网易彩票网手机版 重庆时时开奖结官网 华兴彩票注册 足球比分直播90vs 篮球总分单双技巧 重庄时时彩开奖结果 五年的博彩套利生涯 北京pk10五码分析技巧 吉林时时票开奖号码